Czym jest rękojmia i kiedy, jako konsumenci, mamy prawo z niej skorzystać?

0
805
wizualizacja wózka sklepowego nad tabletem
Decydując się na złożenie reklamacji za pomocą rękojmi należy pamiętać o dostarczeniu wadliwego produktu do umówionego ze sprzedawcą miejsca. I to są jedyne koszty, które ponosi klient | fot.: stock.adobe.com

Rękojmia i gwarancja to dwie możliwości złożenia reklamacji przez klienta. Dzięki nim uruchamiany jest tryb dochodzenia odpowiedzialności przedsiębiorcy za ujawnioną wadę fizyczną lub prawną zakupionego towaru.

Jak złożyć reklamację?

Klient dochodzący swoich praw za pomocą rękojmi udaje się do sprzedawcy, u którego zakupił wadliwy towar i do niego kieruje pismo reklamacyjne. Jego dane powinny znajdować się na dołączonym do produktu paragonie. Osoba sprzedająca nie ma prawa odmowy przyjęcia reklamacji.

Przedsiębiorca może odmówić wymiany lub naprawy towaru, gdy:

  • opcja wybrana przez konsumenta byłaby niemożliwa do wykonania ze względu na zaprzestanie produkcji danego przedmiotu lub jego części,
  • w porównaniu z drugą możliwością, wybrana opcja wymagałaby zbyt dużych nakładów; dotyczy to chęci wymiany całego urządzenia, gdy uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.

Sprzedawca ma obowiązek przedstawić zamienne rozwiązanie. Jednak ostateczna decyzja pozostaje w gestii klienta. Istnieje możliwość skorzystania z innych propozycji: odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny, lecz może do tego dojść w następujących sytuacjach:

  • można odstąpić od umowy, gdy wada ma istotny wpływ na funkcjonowanie produktu – jeżeli jest złożona w trybie reklamacji to sprzedawca jest zobowiązany powiadomić klienta o wymienianie lub naprawie towaru,
  • żądaniu obniżenia ceny powinno dotyczyć ściśle określonej kwoty, o którą cena ma być obniżona.

Przedsiębiorca jest zobligowany do rozpatrzenia odwołania w rozsądnym czasie, nie tworząc niedogodności dla klienta. Jeśli w dalszym ciągu nie potrafi dokonać wymiany lub naprawy, to kontrahent może wyznaczyć termin ustosunkowania się do sprawy a później żądać odstąpienia od umowy.

Okresy rękojmi

Przedsiębiorca odpowiada za sprzedany towar w okresie dwóch lat od daty jego wydania. Ten termin można skrócić tylko w przypadku rzeczy używanych, gdzie sprzedawca ogranicza zakres odpowiedzialności maksymalnie do roku, o czym powinien poinformować klienta.

Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy przyjmuje się, że wada istniała już w dniu zakupu, co ułatwia złożenie reklamacji. Potem to sprzedający musi udowodnić, że wada powstała z winy użytkownika. Jeśli wada wystąpiła później, to na kupującym spoczywa obowiązek udowodnienia winy sprzedawcy.

W przypadku zatajenia wady towaru, klient ma prawo reklamować towar z tytułu rękojmi bez względu na okres jaki upłynął od zauważenia defektu. W tej sytuacji sprzedawca odpowiada za wadę produktu nawet po upływie dwóch lat od zawarcia transakcji. Jeśli od początku klient wiedział o niedoskonałościach produktu, wada, o której posiadał wiedzę nie będzie podlegać reklamacji. Reklamacja przysługuje tylko wtedy, gdy powstanie inny rodzaj defektu.

Decydując się na złożenie reklamacji za pomocą rękojmi należy pamiętać o dostarczeniu wadliwego produktu do umówionego ze sprzedawcą miejsca. I to są jedyne koszty, które ponosi klient. Pozostałe, w tym wymiana i naprawa towaru, spoczywają po stronie sprzedawcy. Może nawet zwrócić pieniądze za koszty związane z przeprowadzonymi badaniami czy ekspertyzami. W tym przypadku prawo dobrze chroni konsumenta i ma on szeroką ścieżkę dochodzenia własnych praw.


ADU