Serwis gwarancyjny roweru – na czym polega i kiedy go wykonać?

0
605
serwis gwarancyjny roweru
Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu przekazania roweru użytkownikowi | fot.: stock.adobe.com

Przed rozpoczęciem użytkowania roweru należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i konserwacji roweru oraz przestrzegać wszystkich wskazówek. Przewidywany okres eksploatacji roweru wynosi 5 lat, pod warunkiem, że rower jest użytkowany prawidłowo i przestrzegane są zawarte w niniejszej instrukcji wskazówki dotyczące pielęgnacji i konserwacji. Okres gwarancji wynosi zazwyczaj 36 miesięcy na ramę i 6 miesięcy na osprzęt (od daty sprzedaży). W skład osprzętu wchodzą: widelec, przerzutki przednie i tylne, system zawieszenia oraz korba, kaseta, suport, hamulce i dźwignie przerzutek.

W okresie gwarancji wszelkie usterki spowodowane przez producenta będą usuwane bezpłatnie. Należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym lub sprzedawcą w celu usunięcia usterek.

Wadliwy rower jest dostarczany do miejsca serwisu gwarancyjnego na koszt i niebezpieczeństwo konsumenta. Rowery są przyjmowane do naprawy gwarancyjnej tylko wtedy, gdy są czyste i w pełni kompletne. Gwarancja na rower jest ważna pod warunkiem prawidłowego i czytelnego wypełnienia Paszportu Rowerowego ze wskazaniem modelu roweru, numeru seryjnego ramy roweru, daty sprzedaży, pieczęci sprzedawcy i podpisu kupującego.

Zasady i warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu przekazania roweru użytkownikowi. W tym okresie producent zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym na skutek okoliczności nie wynikających z winy użytkownika, działania osób trzecich lub siły wyższej. Gwarancja obejmuje wady fabryczne i wady fabryczne elementów i podzespołów roweru. Gwarancja producenta obejmuje naprawę lub wymianę podzespołów i części roweru, jeśli okaże się, że są one wadliwe.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady i usterki, które powstały w wyniku zaniedbań producenta, jeżeli rower jest użytkowany prawidłowo i nie doszło do uszkodzeń mechanicznych roweru lub jego komponentów, lub jeżeli stwierdzono uszkodzenia mechaniczne, ale nie ma związku przyczynowego między uszkodzeniem a wadą. Obowiązek gwarancyjny ogranicza się do bezpłatnej naprawy roweru przez autoryzowany punkt naprawczy. Naprawy w ramach gwarancji mogą być wykonywane wyłącznie przez punkt naprawczy posiadający deklarację zgodności.

Obowiązki właściciela roweru

  1. Przedstaw „Instrukcję obsługi i konserwacji roweru” podczas wizyty w punkcie serwisowym.
  2. Naprawę gwarancyjną roweru wykonuj tylko w rzetelnych serwisach, które posiadają odpowiedni Certyfikat Zgodności.
  3. Właściciel powinien obsługiwać, konserwować, przechowywać i konserwować rower zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji roweru.
  4. Każdorazowo przed rozpoczęciem użytkowania roweru przeprowadź przegląd zgodnie z „Instrukcją obsługi i konserwacji roweru”.
  5. Jeśli kupujesz rower w sklepie internetowym, wprowadź numer ramy i datę zakupu w paszporcie rowerowym.

Uwaga: Zachowaj paragon zakupu roweru przez cały okres użytkowania.

Wycofanie roweru z serwisu gwarancyjnego

  1. W przypadku samodzielnych i niewykwalifikowanych napraw lub napraw w nieautoryzowanym serwisie, który nie posiada Certyfikatu Zgodności.
  2. W przypadku niewłaściwej pielęgnacji roweru (nieterminowa konserwacja).
  3. W przypadku nieautoryzowanej ingerencji właściciela w konstrukcję roweru, prowadzącej do zmiany jego przeznaczenia, geometrii i innych właściwości poprzez zamontowanie elementów nietypowych dla tego modelu, a także demontaż elementów przewidzianych oryginalną konstrukcją roweru .
  4. Podczas korzystania z roweru w celach komercyjnych (wypożyczenie, udział w zawodach itp.).
  5. W przypadku korzystania z roweru z nieusuniętą usterką.

Zalecamy sprawdzenie stanu roweru w autoryzowanych serwisach posiadających odpowiedni Certyfikat. Pierwszy przegląd techniczny roweru należy przeprowadzić w pierwszych dwóch tygodniach eksploatacji (przed pierwszą jazdą).

KST