Materiały, fasony, kolory – jakie buty będą modne tej jesieni?

0
573
Kowbojki na jesień
Kow­bojki, które zago­ściły w naszych sty­li­za­cjach już latem, zostaną z nami na kolejny sezon | fot.: StockAdobe.com

Let­nie san­dałki, uro­cze kla­peczki, botki z odkry­tymi pal­cami i deli­katne, paste­lowe szpi­leczki powę­dro­wały do szafy. Pew­nym kro­kiem jesień wkro­czyła na nasze ulice, a wraz z nią na skle­po­wych pół­kach poja­wiły się nowo­ści obuw­ni­cze. Jakie trendy zawi­tały do nas w tym sezo­nie? Oto prze­gląd tego, co powinno zago­ścić na nogach praw­dzi­wej fashio­nistki jesie­nią 2019.

Odli­czamy do trzech!

Kozaki za kolano, botki oraz totalne must have sezonu czyli kow­bojki. Uzbro­jone w te trzy fasony będziemy tej jesieni modne i sty­lowe, nie­za­leż­nie od tego, czy jeste­śmy kla­syczną ele­gantką, zwo­len­niczką spor­to­wego luzu, czy też wolimy eks­pe­ry­men­to­wać i zaska­ki­wać.

Za kolano

Wyso­kie kozaki to trend, który lubi wra­cać do nas jesie­nią. W tym roku poja­wia się w kilku odsło­nach. W wer­sji boho jako wyko­nane z zamszu kozaczki towa­rzy­szące dłu­gim, kwie­ci­stym spód­ni­com lub maxi sukien­kom, w warian­cie na plat­for­mie w połą­cze­niu z weł­nia­nym płasz­czem, czy jako ozdo­bione zwie­rzę­cym prin­tem, naj­le­piej kro­ko­dylą fak­turą, lekko zadziorne dopeł­nie­nie mono­ch­ro­ma­tycz­nych sty­li­za­cji. Uwaga! Nie bez zna­cze­nia będzie kolor. Zapo­mi­namy o czerni i sta­wiamy na mocne, nie­tu­zin­kowe kolory: głę­bo­kie indygo, błę­kit, wiśniową czer­wień, czy nawet mor­ską zie­leń.

A może botki?

Jeżeli tak to tylko w wer­sji, która będzie total­nym hitem tego sezonu, czyli sznu­ro­wane, pod­bite futer­kiem albo wełną. Ten wariant god­nie może zastą­pić tylko lakie­ro­wana skóra lub wio­dące prym zwie­rzęce wzory, ewen­tu­al­nie modna kolejny sezon biel. Jeżeli lubisz wyra­zi­ste kolory postaw na botki w kolo­rze fuk­sji. Świet­nie spraw­dzą się zarówno jako uzu­peł­nie­nie waszych różo­wych total looków lub jako barwny doda­tek płasz­cza w kolo­rze camel. Jeśli jed­nak mimo wszystko bli­żej nam do kla­syki, to spo­koj­nie możemy pozo­stać wierne ultra kobie­cym, zamszo­wym bot­kom na szpilce, które na­dal będą obecne w tren­dach. Naji­stot­niej­sze, by ich dłu­gość się­gała za kostkę.

Nie roz­sta­jemy się z kow­boj­kami!

Kow­bojki, które zago­ściły w naszych sty­li­za­cjach już latem, zostaną z nami na kolejny sezon. Jeżeli, więc posta­wi­łaś na buty w kow­boj­skim stylu, to koniecz­nie w jed­nym ze zwie­rzę­cych wydań, jako imi­ta­cja skóry pytona, węża boa albo kro­ko­dyla. Mogą być bar­dziej eks­tra­wa­ganc­kie i wtedy fak­tu­ro­wa­nie będzie białe lub bar­dziej sto­no­wane w kolo­rze głę­bo­kiego brązu. Te w wer­sji kla­sycz­nej uzu­peł­nią dżety, cekiny, hafty lub ozdobne apli­ka­cje. Jak je nosić? Rozwiązań jest wiele. Kow­bojki spraw­dzą się zarówno w połą­cze­niu z kla­sycz­nymi gra­na­to­wymi jean­sami, jak i wzo­rzy­stą spód­nicą, beżowym tren­czem, czy spodniami o dłu­go­ści 7/8.

Jak widać jesienna moda daje nam wiele moż­li­wo­ści. Bawmy się tren­dami. Nie bójmy się kon­tro­wer­syj­nych połą­czeń. Mie­sza­nie wzo­rów i prin­tów, two­rze­nie nie­oczy­wi­stych mik­sów będzie tej jesieni, jak najbar­dziej pożą­dane.


ZCZ